ปฐมวัย

นางนงนุช คำสาคู
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย/ครูประจำชั้น อ.3/3

นางวาสนา คำลือหาญ
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวสุชาดา เสี่ยงบุญ
พี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล

นางชนาภา นาดี
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางสาวสุพรรษา เสี่ยงบุญ
พี่เลี้ยง อ.1/1

นางสาวอนุชิดา ศรีสร้างคอม
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางมิรันดี เนตรกลาง
พี่เลี้ยง อ.1/2

นางปวิชญาดา สุทธิวัฒน์
รักษาการแทน/ครูประจำชั้น อ.2/1

นางสาวศุกร์ฤดี ฝ่ายลุย
พี่เลี้ยง อ.2/1

นางสุภารัตน์ สิริไชยธร
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวอัจจิมา สุโพธิ์
พี่เลี้ยง อ.2/2

นางสาวบังอร พิมพ์นอก
ครูประจำชั้น อ.3/1

นางธิติพร พลดงนอก
ครูประจำชั้น อ.3/2

นางกุสาวดี พลราช
พี่เลี้ยง อ.3

Mrs.Eva L.apa
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ