ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรณิดา พึ่งโคกสูง
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอรอุมา กลิ่นบัวแก้ว
ครูประจำชั้นเนอร์เซอรี่

นางอนุชิดา ศรีสร้างคอม
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางวาสนา คำลือหาญ
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางชนาภา นาดี
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสาวนิพัทธา เนตรกลาง
ครูประจำชั้น อ.2/1

นางสุภารัตน์ อุดมเศรษฐสิน
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางศิริญา ช่างสาร
ครูประจำชั้น อ.2/3

นางธิติพร พลดงนอก
ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวบังอร พิมพ์นอก
ครูประจำชั้น อ.3/2

นางนงนุช คำสาคู
ครูประจำชั้น อ.3/3

นางสาวอรอุมา กลิ่นบัวแก้ว
ครูพี่เลี้ยง เนอร์สเซอรี่

นางสาวจริยาภรณ์ อุ่นอก
ครูพี่เลี้ยง อ.1/1

นางปวิชญาดา สุทธิวัฒน์
ครูพี่เลี้ยง อ.1/3

นางอมร หาทรัพย์
ครูพี่เลี้ยง อ.2/1

นางสาวกวินธิดา จีมกลาง
ครูพี่เลี้ยง อ.2/2

นางสุวิดา ทองดีนอก
ครูพี่เลี้ยง อ.3/1

นางสาววิลาวรรณ นามวรรณสา
ครูพี่เลี้ยง อ.3/2

นางสาวดารารัตน์ ชาวสวน
ครูพี่เลี้ยง อ.3/3

นางมิรันดี เนตรกลาง
ครูพี่เลี้ยง อ.3/4

นางสาวกาญจนา ศรีนอก
ครูพี่เลี้ยง 2/3

นางสาวจันทรา ซึมกลาง
ครูพี่เลี้ยง อ.1/2