ครูสายชั้น ป.6

นางศศิธร ชิมโพธ์คลัง
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)/ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวทัดดาว บุญวิจิตร
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาวอภิรดี วิถีเทพ
ครูประจำชั้น ป.6/3

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ครูประจำชั้น ป.6/4