ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.6

นายชำนิ ขีดเข้ม
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ครูประจำชั้น ป.6/3

นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.6/4