ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.5

นายชำนิ ขีดเข้ม
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางกมลวรรณ โดดนาดี
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางศศิธร ชิมโพธิ์คลัง
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสุภาพร รายณะสุข
ครูประจำชั้น ป.5/4