ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธิติพร พลดงนอก
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.3/1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
14/1 ม.5 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี กำลังศึกษาที่วิทยาลัยสุโขทัย (ปฐมวัย)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2545 ศูนย์พํมนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม ครูพี่เลี้ยง
2546-2547 โรงเรียนวานิชวิทยา ครูพี่เลี้ยง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น อ.3/1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล