กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวนิตยา นาดี
รองประธานอนุกรรมการ

นายสิทธิชัย กุลสุวรรณ
อนุกรรมการ

นางรณิดา พึ่งโคกสูง
อนุกรรมการและเลขานุการ