ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเกศรา บุษราคำ
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง
รองประธานอนุกรรมการ

นางรุจิรา ลิ้มวงศ์ยุติ
อนุกรรมการ

นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
อนุกรรมการและเลขานุการ