กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง
ประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวดารารัตน์ ชาวสวน
รองประธานอนุกรรมการ

นางรณิดา พึ่งโคกสูง
อนุกรรมการ

นางสาวนิตยา นาดี
อนุกรรมการและเลขานุการ