ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนอมรศิลป์ ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของพ่อค้าชาวจีนในตลาดอำเภอบัวใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2480 โดยการมองการณ์ไกลของชาวตลาดบัวใหญ่ในสมัยนั้นที่เล็งเห็นถึง  ความสำคัญของการศึกษาต่อชาวบัวใหญ่ในอนาคต จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนจีน เมื่อวันที่  1 มีนาคม พ.ศ.2481  มีชื่อว่า  “ โรงเรียนเคี่ยงฮั้ว ”  ดำเนินการสอนภาษาจีน  โดยใช้หลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการบริหารงานโดยฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายจากชาวตลาดบัวใหญ่  และได้รับการช่วยเหลือด้านทุนดำเนินการจากชาวตลาดบัวใหญ่ตลอดมา โดยมีผู้ลงนามเป็นเจ้าของโรงเรียนคนแรกคือ นายจิ้น แซ่เฮง  ผู้จัดการคนแรกคือ  นายธำรง  ภูมิอมร และมีครูใหญ่คนแรกคือ นายดาบจรัส อุเทนสุต  เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2482 เป็นต้นมา  อาคารเรียนหลังแรกเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา  2  ชั้น  ใต้ถุนลาดซีเมนต์  ขนาดกว้าง  14 เมตร  ยาว  16  เมตร  ต่อมาได้มีการต่อเติมอาคารเรียนด้านหลัง  เพื่อให้มีห้องเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  โดยจัดสร้างเพิ่มขึ้นอีก  4  ห้องเรียน
- ปีการศึกษา  2484  ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร  โดยขอยกเลิกการสอนหลักสูตรเทียบภาษาจีน  เป็นหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
          - ปีการศึกษา  2489  ขยายระดับการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.3)
          - ปีการศึกษา  2551  ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6)  จึงได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการมาตลอด โดยเปลี่ยนจาก  ม.1–ม.6เป็น ป.5–ป.7 และ ม.ศ.1 – ม.ศ.3  พร้อมกับสร้างอาคารชั่วคราวขนาด  4  ห้องเรียน
          - ปีการศึกษา  2503  เพิ่มการรับนักเรียน โดยเปิดสอนในระดับอนุบาล จนถึงในปัจจุบันพร้อมกับการขยายอาคารเรียนในปี  2508  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ขนาด 5 ห้องเรียน  และต่อเติมอาคารชั่วคราวเป็นอาคารถาวรขนาด 6 ห้องเรียน
          - ปีการศึกษา  2515  ได้มีการรื้อถอนส่วนต่อเติมของอาคารหลังแรก  เนื่องจากผุพังมากพร้อมทั้งให้มีการสร้างอาคารเรียนขนาดมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคาร 2 ชั้น  ครึ่งตึกครึ่งไม้ขนาด  8 ห้องเรียน  ใช้เงินประมาณ  300,000  บาท
          - ปีการศึกษา  2521  ได้รับบริจาคที่ดินจาก  นายเฉลิม  สถาพรประมาณ 2 ไร่  นายเสมอ   อัครปรีดี   ประมาณ  30  ตารางวา และ “กลุ่มก้าวหน้า” จัดซื้อที่ดินติดที่ของโรงเรียนให้อีก 63 ตารางวา  ราคา  40,000  บาท  มอบให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการขยายอาคารเรียน และสนามเด็กเล่น  รวมเป็นที่ดินทั้งหมดของโรงเรียนในปัจจุบัน  คือ  4 ไร่  2 งาน  30  ตารางวา
          - ในปีการศึกษา  2520  ขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนมาถึงปีการศึกษา  2523  จึงยุบชั้นเรียนเนื่องจากมีนักเรียนน้อยประสบการณ์ขาดทุน จึงเหลือชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
          ปัจจุบันโรงเรียนอมรศิลป์   ตั้งอยู่เลขที่  1  ถนนเทศบาล  4  เทศบาลเมืองบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ สังกัดศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย (เนอร์สเซอรี่-ชั้นอบุบาลปีที่ 3)  ระดับประถมศึกษา(ป.1-6)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)  
        - ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน  นายเจษฎา  คุปติพงศ์กุล 
        - ผู้จัดการ  นายวิชัย  กาญจนวรชัย
        - ผู้อำนวยการ  นางสาววิชาดา  คิดเห็น