ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอมรศิลป์  ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของพ่อค้าชาวจีนในตลาดอำเภอบัวใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2480 โดยการมองการณ์ไกลของชาวตลาดบัวใหญ่ในสมัยนั้นที่เล็งเห็นถึง  ความสำคัญของการศึกษาต่อชาวบัวใหญ่ในอนาคต  จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนจีน  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.2481  มีชื่อว่า  “ โรงเรียนเคี่ยงฮั้ว ”  ดำเนินการสอนภาษาจีน  โดยใช้หลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการบริหารงานโดยฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายจากชาวตลาดบัวใหญ่  และได้รับการช่วยเหลือด้านทุนดำเนินการจากชาวตลาดบัวใหญ่ตลอดมา  โดยมีผู้ลงนามเป็นเจ้าของโรงเรียนคนแรกคือ นายจิ้น แซ่เฮง  ผู้จัดการคนแรกคือ  นายธำรง  ภูมิอมร  และมีครูใหญ่คนแรกคือ  นายดาบจรัส  อุเทนสุต  เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2482  เป็นต้นมา  อาคารเรียนหลังแรกเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา  2  ชั้น  ใต้ถุนลาดซีเมนต์  ขนาดกว้าง  14  เมตร  ยาว  16  เมตร  ต่อมาได้มีการต่อเติมอาคารเรียนด้านหลัง  เพื่อให้มีห้องเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  โดยจัดสร้างเพิ่มขึ้นอีก  4  ห้องเรียน

·       ปีการศึกษา  2484  ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร  โดยขอยกเลิกการสอนหลักสูตร

เทียบภาษาจีน  เป็นหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

·       ปีการศึกษา  2489  ขยายระดับการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.3)

·       ปีการศึกษา  2551  ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6)  

จึงได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการมาตลอด โดยเปลี่ยนจาก  ม.1–ม.6เป็น ป.5–ป.และ ม.ศ.1 – ม.ศ.3  พร้อมกับสร้างอาคารชั่วคราวขนาด  4  ห้องเรียน

·       ปีการศึกษา  2503  เพิ่มการรับนักเรียน โดยเปิดสอนในระดับอนุบาล จนถึงในปัจจุบันพร้อมกับการขยายอาคารเรียนในปี  2508  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ขนาด 5 ห้องเรียน  และต่อเติมอาคารชั่วคราวเป็นอาคารถาวรขนาด 6 ห้องเรียน

·       ปีการศึกษา  2515  ได้มีการรื้อถอนส่วนต่อเติมของอาคารหลังแรก  เนื่องจากผุพังมากพร้อมทั้งให้มีการสร้างอาคารเรียนขนาดมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคาร 2 ชั้น  ครึ่งตึกครึ่งไม้ขนาด  ห้องเรียน  ใช้เงินประมาณ  300,000  บาท

·       ปีการศึกษา  2521  ได้รับบริจาคที่ดินจาก  นายเฉลิม  สถาพรประมาณ 2 ไร่  นายเสมอ   อัครปรีดี   ประมาณ  30  ตารางวา และ “กลุ่มก้าวหน้าจัดซื้อที่ดินติดที่ของโรงเรียนให้อีก 63 ตารางวา  ราคา  40,000  บาท  มอบให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการขยายอาคารเรียน และสนามเด็กเล่น  รวมเป็นที่ดินทั้งหมดของโรงเรียนในปัจจุบัน  คือ  ไร่  งาน  30  ตารางวา

·       ในปีการศึกษา  2520  ขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนมาถึงปีการศึกษา  2523  จึงยุบชั้นเรียนเนื่องจากมีนักเรียนน้อยประสบการณ์ขาดทุน จึงเหลือชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

                ปัจจุบันโรงเรียนอมรศิลป์   ตั้งอยู่เลขที่  1  ถนนเทศบาล  4  เทศบาลเมืองบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา  เป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย  (เนอร์สเซอรี่-ชั้นอบุบาลปีที่ 3)  ระดับประถมศึกษา(ป.1-6)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)  

- ผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน  นางเสาวลักษณ์ ราชประสิทธิ์ 

        - ผู้จัดการ  นายสำเร็จ สุมณนอก 

        - ผู้อำนวยการ  นายภิรมย์  วิเชียร