ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภารัตน์ อุดมเศรษฐสิน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
105 ม.7 ซ.ฤทธิ์รักษา ถ.นิเวศรัตน์ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (ปฐมวัย)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้นอนุบาล อ.2/2
2547-2551 กศน.แก้งสนามนาง ครู (ศรช)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล