ฝ่ายธุรการ

นางจิรานันท์ อภิวัฒน์จีรกูล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวเสาวลักษณ์ จัดนอก
งานบัญชี

นางสาวกาญจนา ศรีนอก
งานธุรการ

นางสาวภัทราวดี พระทรงผล
งานทะเบียนวัดผล