ฝ่ายธุรการ

นางจิรานันท์ อภิวัฒน์จีรกูล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวเสาวลักษณ์ ประจิตร
งานบัญชี

นางกาญจนา ดีสวน
งานธุรการ

นางสาวภัทราวดี พระทรงผล
งานทะเบียนวัดผล