ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการ

นายสำเร็จ สุมณนอก

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวเสาวลักษณ์ จัดนอก
บัญชี

นางจิรานันท์ อภิวัฒน์จีรกูล
ธุรการ-การเงิน

นางสาวบุษกร ประจิตร
ธุรการ

นางสาวภัทราวดี พระทรงผล
ธุรการงานทะเบียน

นางสาวสุนิสา สงนอก
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และธุรการ

นางสาวนิตยา นาดี
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์