ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร รายณะสุข
รองประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุกัญญา ขีดเข้ม
อนุกรรมการ

นายชำนิ ขีดเข้ม
อนุกรรมการ

Mrs.Eve La Madrid Apa
อนุกรรมการ

นางสาวกนกวรรณ ดำรงกิจ
อนุกรรมการ

นางสาวเกวลี กิ่งนอก
อนุกรรมการ

นางสาวมนรัตน์ คุ้มบัว
อนุกรรมการและเลขานุการ

Mr.Chistopher Freeman
อนุกรรมการ