กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร รายณะสุข
ประธานอนุกรรมการ

นางสุกัญญา ขีดเข้ม
รองประธานอนุกรรมการ

นายชำนิ ขีดเข้ม
อนุกรรมการ

Mrs.Eve La Madrid Apa
อนุกรรมการ

นางสาวปรียานุช เพียรจิตร
อนุกรรมการ

นายอรรตพล พงษ์ไพร
อนุกรรมการ

นางสาวมนรัตน์ คุ้มบัว
อนุกรรมการและเลขานุการ