ครูสายชั้น ป.3

นางกันยารัตน์ ทัดวรพงศ์
หัวหน้าช่วงชั้นที่1 (ป.1-3)/ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวจริยาภรณ์ อุ่นอก
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ป.3/3