ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.2

นางเหนือปราถนา แซ่เตีย
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางหทัยวรรณ นาดี
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาวมนรัตน์ คุ้มบัว
ครูประจำชั้น ป.2/4