ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.3

นางหทัยวรรณ นาดี
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวนิตยา นาดี
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวมนรัตน์ คุ้มบัว
ครูประจำชั้น ป.3/4