ครูสายชั้น ม.3

นางมัญชุภา นามวงษ์
ครูประจำชั้น ม.3/1

นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
ครูประจำชั้น ม.3/2