ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ม.3

นางสุธางศ์รัตน์ คำสมัย
ครูประจำชั้น ม.3/1

นางสาวทิพากร ลมสูงเนิน
ครูประจำชั้น ม.3/2