ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหทัยวรรณ นาดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
รองประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวารุณี โพธิ์ขี
อนุกรรมการ

นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
อนุกรรมการ

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้นสวัสดิ์
อนุกรรมการ

นายวิชิต มารศรี
อนุกรรมการ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง