ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
หัวหน้าฝ่ายปกครองและประธานอนุกรรมการ

นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
รองประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวารุณี โพธิ์ขี
อนุกรรมการ

นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
อนุกรรมการ

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้นสวัสดิ์
อนุกรรมการ

นายวิชิต มารศรี
อนุกรรมการ

นางหทัยวรรณ นาดี
อนุกรรมการและเลขานุการ