กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ประธานอนุกรรมการ

นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
รองประธานอนุกรรมการ

นางหทัยวรรณ นาดี
รองประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวจริยาภรณ์ อุ่นอก
อนุกรรมการ

นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
อนุกรรมการ

นายวิชิต มารศรี
อนุกรรมการ

นางสาวบุษกร ประจิตร
อนุกรรมการ

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มสวัสดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ