กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ประธานอนุกรรมการ

นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
รองประธานอนุกรรมการ

นางหทัยวรรณ นาดี
ประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวจริยาภรณ์ อุ่นอก
รองประธานอนุกรรมการ

นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
อนุกรรมการ

นายวิชิต มารศรี
อนุกรรมการ

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มสวัสดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ