ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
สอนวิชาสังคมศึกษา ม.1-3

นางสุภาพร รายณะสุข
สอนวิชาต่างประเทศ ป.1

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-6

Mrs.Eva L.Apa
สอนวิชาภาษาต่างประเทศ อ.1 - ป.1

นางสาวจีรนันท์ ผลนา
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-3

นางสาวเกศรา บุษราคัม
สอนวิชาศิลปะ ป.6 - ม.3

นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
สอนคอมพิวเตอร์ ป.1-3

นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง

นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
สอนวิชาศิลปะ

Mr.Chistopher Freeman
ครูต่างประเทศ

นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ครูพิเศษ