ครูพิเศษ

นายชำนิ ขีดเข้ม
รองหัวหน้าช่วงชั้น 2/ภาษาอังกฤษ

นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
รองหัวหน้าช่วงชั้น 3/วิทยาการคำนวณ

นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง
ดนตรี-นาฏศิลป์

นางสาวนิตยา นาดี
ทัศนศิลป์/งานอนามัย

นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
วิทยาการคำนวณ/วงโยธวาทิต

Mrs.Eva L.Apa
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นายนิธิรุจน์ สิทธาพรอธินนท์
งานวัดประเมินผล/สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธรรมธร บุญชูวิทย์
พลศึกษา

นายณัฐติกร มาตรวังแสง
คณิตศาสตร์

นายสิทธิชัย กุลสุวรรณ
ดนตรี - นาฎศิลป์