ครูพิเศษ

นายชำนิ ขีดเข้ม
รองหัวหน้าช่วงชั้น 2/ภาษาอังกฤษ

นายวิชิต มารศรี
สังคมศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง
ดนตรี-นาฏศิลป์

นางสาวนิตยา นาดี
ทัศนศิลป์/งานอนามัย

นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
รองหัวหน้าช่วงชั้น 3/วิทยาการคำนวณ

นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
วิทยาการคำนวณ/วงโยธวาทิต

นางสาวปรียานุช เพียรจิตร
ภาษาอังกฤษ

Mrs.Eva L.Apa
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นายนิธิรุจน์ สิทธาพรอธินนท์
งานวัดประเมินผล/สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจตุรงค์ นุสนธรา
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวบุษกร ประจิตร
สังคมศึกษา