ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียนอมรศิลป์
สัญลักษณ์โรงเรียนอมรศิลป์

      รูปคบเพลิงและธรรมจักรประดับบนแผ่นโล่

ธรรมจักร   หมายถึง    การศึกษา   ความรู้  และปัญญา

คบเพลิง     หมายถึง    แสงสว่างของปัญญา  ผู้รู้

โล่               หมายถึง    เกียรติยศ  ชื่อเสียง

ความหมายโดยรวม :  การศึกษาย่อมไม่มีวันสิ้นสุด                          ปัญญานำมาซึ่ง เกียรติยศชื่อเสียง                                      แห่งตน     

อักษรย่อของโรงเรียน                                                                                               อ.ม.ศ

สีประจำโรงเรียน        คือ สีฟ้า กับ สีเหลือง

          สีฟ้า หมายถึง เกียรติยศ

  สีเหลือง หมายถึง คุณธรรมปัญญา