สัญลักษณ์โรงเรียนอมรศิลป์
สัญลักษณ์โรงเรียนอมรศิลป์

      รูปคบเพลิงและธรรมจักรประดับบนแผ่นโล่

ธรรมจักร   หมายถึง    การศึกษา   ความรู้  และปัญญา

คบเพลิง     หมายถึง    แสงสว่างของปัญญา  ผู้รู้

โล่               หมายถึง    เกียรติยศ  ชื่อเสียง

ความหมายโดยรวม :  การศึกษาย่อมไม่มีวันสิ้นสุด ปัญญานำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงแห่งตน     

อักษรย่อของโรงเรียน  อ.ม.ศ

สีประจำโรงเรียน    คือ สีฟ้า กับ สีเหลือง

        สีฟ้า หมายถึง เกียรติยศ

        สีเหลือง หมายถึง คุณธรรมปัญญา