กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจตุรงค์ นุสนธรา
ประธานอนุกรรมการ

นายนิธิรุจน์​ สิทธาพรอธินนท์
อนุกรรมการ

นายธรรมธร บุญชูวิทย์
รองประธานอนุกรรมการ