ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเจษฎา จิระสวัสดิ์พงศ์
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
สอนพละ ป.1-ป.3