ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเจษฎา จิระสวัสดิ์พงศ์
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณ์ ทองพันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ