กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนิธิรุจน์​ สิทธาพรอธินนท์
ประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายจตุรงค์ นุสนธรา
รองประธานอนุกรรมการ