ครูสายชั้น ป.1

นางหทัยวรรณ นาดี
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวธีราพร โชติกลาง
ครูประจำชั้น ป.1/2

นาวสาวภัคจีรา สิมเมือง
ครูประจำชั้น ป.1/3

นางศิริญา ช่างสาร
รองหัวหน้าช่วงชั้นที่ 1/ครูประจำชั้น ป.1/4