ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.3

นางสาวดวงพร กลมเกลียว
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวเกศรา จันทร์คง
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ครูประจำชั้น ป.3/3

นางศิริพร ภูมิมะนาว
ครูประจำชั้น ป.3/4