ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.1

นางดวงพร กลมเกลียว
ครูประจำชั้น ป.1/1
หัวหน้าครูสายชั้น ป.1

นางศิริพร ภูมิมะนาว
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ครูประจำชั้น ป.1/3