ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 61 เปิดเรียนทุกระดับชั้น
เปิดเรียนทุกระดับชั้น
07 พ.ค. 61 เปิดเรียนชั้นอนุบาลและอนุบาล1
23 เม.ย. 61 เปิดทำการก่อนเปิดภาคเรียน
พร้อมประชุมบุคลากร
สุภาพ