ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
กำหนดวันที่ 27 - 28 กันยายน 2561
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชุดนักเรียน วิชาการ