ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 66 ถึง 05 พ.ค. 66 ลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียนทุกระดับชั้น
- ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- จำหน่ายหนังสือเรียน
โรงเรียนอมรศิลป์/ชุดนักเรียน โรงเรียนอมรศิลป์
27 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียนปี 2565
ฝ่ายงานวิชาการ
07 มี.ค. 66 ถึง 14 พ.ค. 66 ปิดภาคเรียน
โรงเรียนอมรศิลป์ โรงเรียนอมรศิลป์