ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ม.2

นางสาวอัจฉรา ประจง
ครูประจำชั้น ม.2/1

นางสาวพวงเพชร แป้นนอก
ครูประจำชั้น ม.2/2