ครูสายชั้น ม.2

นางสาวอัจฉรา ประจง
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)/ครูประจำชั้น ม.2/1

นางสาวมนรัตน์ คุ้มบัว
ครูประจำชั้น ม.2/2

นางรณิดา พึ่งโคกสูง
ครูประจำชั้น ม.2/3