ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิพัทธา เนตรกลาง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
5 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (การศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542 เทศบาลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พนักงานชั่วคราว
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น อ.2/4
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล