ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชนาภา นาดี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
26 บ้านดอนขุนสนิท ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ศึกษาต่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น อ.1/3
2543-2547 โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา แม่บ้าน
2539-2541 บ.KTE จ.สมุทรปราการ พนักงาน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล