กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ประธานอนุกรรมการ

นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
รองประธานอนุกรรมการ

นายวิชิต มารศรี
อนุกรรมการ

นายนาวี การปลูก
อนุกรรมการ

นายชำนิ ขีดเข้ม
อนุกรรมการ

นางสุกัญญา ขีดเข้ม
อนุกรรมการและเลขานุการ