ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมบัติ จีระวัฒนสุข
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

นายสำเร็จ สุมณนอก
ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน

นางสาววิชาดา คิดเห็น
รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวเกศรา บุษราคัม
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
หัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าบุคลากร

นางรณิดา พึ่งโคกสูง
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาปฐมวัย