ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวบังอร พิมพ์นอก
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.3/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
198 ม.1บ้านฝาผนัง ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปวส วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น อ.3/2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล