ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมบัติ จีระวัฒนสุข
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

นายสำเร็จ สุมณนอก
ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน

นางสาววิชาดา คิดเห็น
ผู้อำนวยการ

นางสาวเกศรา บุษราคัม
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางรณิดา พึ่งโคกสูง
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาปฐมวัย

นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางเหนือปราถนา แซ่เตีย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ