ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.4

นายนาวี การปลูก
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางดอกไม้ ศรีนอก
ครูประจำชั้น ป.4/2

นางมัญชุภา นามวงษ์
ครูประจำชั้น ป.4/3

นางสุภาพร รายณะสุข
ครูประจำชั้น ป.4/4