ครูสายชั้น ป.4

นางสุภาพร รายณะสุข
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ครูประจำชั้น ป.4/2

นางสาวเกศินี บุญมา
ครูประจำชั้น ป.4/3

นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.4/4