ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมิรันดี เนตรกลาง
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.3/4
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก : วิทย์-คณิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0908283361
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
900/803 ม.1 บ้านเอื้ออาทรบ้านเกาะ ถ.5A ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ม.6 โรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (วิทย์ - คณิต)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูพี่เลี้ยง อ.2/1
2539 โรงเรียนวานิชวิทยา ครูพี่เลี้ยง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล