ครูสายชั้น ป.2

นางสาวปรียานุช เพียรจิตร
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวจิรัฏฐ์ธยา พัฒนพงศ์สันติ
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ครูประจำชั้น ป.2/3