ครูสายชั้น ป.2

นางดวงพร เทนเกาะ
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางศิริพร ภูมิมะนาว
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ครูประจำชั้น ป.2/3