ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.2

นางกันยารัตน์ ทัดวรพงศ์
ครูประจำชั้น ป.2/1
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.2

นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวภัคจีรา สิมเมือง
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาวพิชยา พืชนอก
ครูประจำชั้น ป.2/4