ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.1

นางกันยารัตน์ ทัดวรพงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวภัคจีรา สิมเมือง
ครูประจำชั้น ป.1/3

นางสาวพิชยา พืชนอก
ครูประจำชั้น ป.1/4