ครูสายชั้น ม.1

นางสุกัญญา ขีดเข้ม
ครูประจำชั้น ม.1/1

นางสาวดารารัตน์ ชาวสวน
ครูประจำชั้น ม.1/2

นางวารุณี โพธิ์ขี
ครูประจำชั้น ม.1/3