ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ม.1

นางสุกัญญา ขีดเข้ม
ครูประจำชั้น ม.1/1

นางสาวเกวลี กิ่งนอก
ครูประจำชั้น ม.1/2