หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

     โรงเรียนอมรศิลป์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 6  จึงได้นำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย จุดเน้น  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสู่หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอมรศิลป์   และโรงเรียนอมรศิลป์ได้กำหนดเป้าหมาย จุดเน้น  ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  แก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย  สนองความต้องการของผู้ปกครองและสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเขตพื้นที่การศึกษานคราชสีมาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนอมรศิลป์

     โรงเรียนอมรศิลป์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี้ 

     “หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอมรศิลป์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านความรู้  คุณธรรม  มีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยในระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  รักการเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต” 

  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


     โรงเรียนอมรศิลป์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้


1.  ความสามารถในการสื่อสาร  ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการสื่อสารการพูด การเขียน การฟัง จับใจความได้  ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก  ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง  ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2.  ความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผู้เรียนสามารถคิดด้วยความรอบคอบสมเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีเป้าหมาย จุดเน้นในการคิด จำแนกความคิดเป็นด้าน ๆ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการสถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาแก้ปัญหา  สามารถทำให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของผู้เรียนที่นำทักษะกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยทักษะการคิด  การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทักษะการตระหนักรู้ในตน  ทักษะการเข้าใจผู้อื่น  ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์


     โรงเรียนอมรศิลป์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดไว้  8 ประการ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย 

ดังนั้นหลักสูตรโรงเรียนอมรศิลป์ จึงกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์     นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ    ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย  ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.  ซื่อสัตย์ สุจริต     นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์ประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง และผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งกาย วาจา  เช่น ไม่ลักขโมย  ไม่พูดปด  ไม่ลอกการบ้าน เป็นต้น 

3.  มีวินัย     นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน สังคม และมีวินัยในตนเอง 

4.  ใฝ่เรียนรู้     นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

5.  อยู่อย่างพอเพียง     นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน     นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์มีความรักศรัทธาในการทำงาน  รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงานและทำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

7.  รักความเป็นไทย     นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย   มีความกตัญญูกตเวที  เห็นคุณค่า  และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้อง และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8.  จิตสาธารณะ     นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์มีลักษณะเป็นผู้ให้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ  ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ หรืออาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น ช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เป็นเด็กพิเศษ และคนอื่น ๆ  ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งกำลังกาย  กำลังใจ  กำลังสติปัญญา 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา


     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละไม่เกิน - ชั่วโมง  โดยให้สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้นสามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
โรงเรียนอมรศิลป์ ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี และมีทักษะความสามารถในการคิดเป็น  จึงได้เพิ่มเวลาเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นและวิสัยทัศน์ของหลักสูตร กลุ่มสาระฯ มีดังนี้ 
 

- กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

- กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

- กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

  
- กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

เป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

  •      ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขว้าง ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาชีพ ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยม ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการจัดการดังนี้
   1.กำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้กระบวนการการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ฝึกให้คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์จินตนาการที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง
   2.จำนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม มีการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา
   3.ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินของการผ่านช่วงชั้นเรียน
 

โรงเรียนอมรศิลป์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียน ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพ เห็นคุณค่า รู้จักตนเอง เสริมสร้างสภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนมากยิ่งขึ้น  เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว

     โรงเรียนอมรศิลป์ จัดกิจกรรมการแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การแนะแนวที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีช่วงชีวิตที่มีคุณภาพและสังคมที่ดี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข  โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
     1. การจัดกิจกรรม  ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่นักเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่อให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น และส่งเสริมป้องกันปัญหาของนักเรียนทุกคน  การจัดกิจกรรมจะจัดในห้องเรียนโดยมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
     2. การจัดบริการ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่จำเป็นและทันสมัยทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตนเองและรู้จักตนเองในทุกด้าน  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรีนได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 

 

กิจกรรมนักเรียน 

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบ  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นให้สำเร็จลุล่วง  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทำงาน  เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  บริบทของสถานศึกษา กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี - ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

โรงเรียนอมรศิลป์ จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย กฏเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ  นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคม  และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งกระบวนการจัดเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีในตนเองอย่างเต็มที่เลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง  เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์  ศีลธรรม และจริยธรรม  รู้จักสัมพันธภาพที่ดีเพื่อปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างดีและมีความสุข  การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   การสอนภาคทฤษฎี  เช่น  ประวัติของลอร์ด  เบเดน - โพเอลล์     พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  การสอนภาคปฏิบัติ  เช่นการทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ้าย  และคติพจน์ของลูกเสือ – เนตรนารี  ระเบียบแถว  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ – เนตรนารี 
 

การดำเนินกิจกรรม 

     1. แบ่งจำนวนครั้งในการประชุมกอง  ตลอดจนการจัดหน่วยการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับปรัชญา เป้าหมาย และสภาพของโรงเรียนอรมศิลป์

     2. จัดกิจกรรมที่เน้นสร้างประสบการณ์ของกระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกให้ ลูกเสือ – เนตรนารี มีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออก และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

     3. จัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ ลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยเฉพาะการเข้าค่ายพักแรม  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี ดังนี้

 
          -ลูกเสือ – เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3  เข้าค่ายกลางวัน 1 วันต่อปีการศึกษา 
          -ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3  เข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืนต่อปีการศึกษา 
          -ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–3 เข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืนต่อปีการศึกษา


     4.  ให้ลูกเสือ – เนตรนารี รับทราบผลการวัดและประเมินผลทุกครั้ง  เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีตามลำดับยิ่งขึ้น 

 

 

กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม - ชั่วโมงต่อปีการศึกษาระดับประถมศึกษา -  ชั่วโมงต่อภาคเรียน 


แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม


     โรงเรียนอมรศิลป์  จัดกิจกรรมชุมนุมที่มีความหลากหลาย  ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมที่ตนเองมีความถนัด  และมีความสนใจ  แต่ละชุมนุมรับนักเรียนประมาณ 20 – 35 คน  ดังนี้ 
 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 


     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์  โดยมุ่งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
     นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา  5  ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

     ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอนแทน  เป็นการช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน เช่น การช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอนแทนชุมชนและสังคม  การช่วยเหลือครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน และสังคม  

แนวทางการประเมินผลการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     การตัดสินผลการเรียนในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้กำหนดผลการประเมินเป็น “ผ” และ “มผ”  “ผ”  หมายถึง ผ่านการประเมิน  และ “มผ”  หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน โดยกำหนดแนวทางในการประเมินไว้ดังนี้


  • - นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
  • - นักเรียนต้องผ่านการประเมินกิจกรรมตามรายจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

 

 

เกณฑ์การจบหลักสูตร


    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ได้กำหนดการแนวปฏิบัติการจัดและประเมินผลการเรียนรู้  ในการจบหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา  โดยกำหนดให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  ตามความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนจึงได้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอมรศิลป์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษาของหลักสูตรแกนกลางฯ  โดยโรงเรียนอมรศิลป์ได้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษา ดังนี้ 

1.  เรียนรายวิชารายวิชาพื้นฐาน  จำนวน  -  ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน - ชั่วโมง  และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานฝ่านทุกรายวิชา (ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด) 

2.  ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่าน  คิด  วิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 

4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม