ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 2565
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ๒๕๖๕


ระเบียบโรงเรียนอมรศิลป์
การรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
----------------------------------------------------------
          ด้วยโรงเรียนอมรศิลป์ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา จะทำการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้มีความเข้าใจในการสมัครเข้าเรียน อาศัยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในวาระประชุมครั้งที่ ๐๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีมติเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนอมรศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไว้ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนอมรศิลป์ว่าด้วยการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕”
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตลงนามเป็นต้นไป
  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ประกอบด้วย
.๑ การรับสมัคร  โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียน ดังนี้
.๑.๑  เตรียมอนุบาล
.๑.๑.๑ หลักการจัดการศึกษาเตรียมอนุบาลของโรงเรียนอมรศิลป์
  (๑) เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
    (๒)  เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเลี้ยงดู
    (๓)  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล
.๑.๑.๒  การรับนักเรียน
 เปิดรับเด็กชายและหญิง ที่มีอายุครบ  ๒  ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
(เด็กเกิดก่อนวันที่ ๑๖พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓)๒  ห้องเรียน  จำนวน  ๕๐  คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเปิดเรียน
๓.๑.๑.๓  หลักฐานการสมัคร
        (๑)  สำเนาสูติบัตร                        จำนวน   ๑   ฉบับ
        (๒)  สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก           จำนวน   ๑   ฉบับ
        (๓)  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จำนวน   ๑   ฉบับ  
        (๔)  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง            จำนวน   ๒   รูป
.๑.๑.๔ กำหนดเวลาทำการเปิดเรียน
         กำหนดทำการเปิดเรียน  ๒  ภาคเรียน   

         -   ภาคเรียนที่ ๑    พฤษภาคม   –   ตุลาคม
         -   ภาคเรียนที่ ๒    พฤศจิกายน  –   มีนาคม
.๑.๑.๕ เวลารับ – ส่งนักเรียน
    วันจันทร์ – วันศุกร์  เว้นวันหยุดราชการผู้ที่มารับนักเรียนต้องเป็นบุคคลที่แจ้งกับทางโรงเรียนไว้แล้วเท่านั้น ถ้าบุคคลที่มารับนักเรียนไม่ตรงกับบุคคลที่แจ้งกับทางโรงเรียนไว้ โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนกลับ
         -   เวลาส่งนักเรียนภาคเช้า        ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐  น.
         -   เวลารับนักเรียนกลับบ้าน       ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.