ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 2561 New!
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนอมรศิลป์
เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2561
…………………………………………….........……………………………………
 
                เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา  32   แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550   และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2554
 โรงเรียนอมรศิลป์ ตั้งอยู่ที่  เลขที่1  ถนนเทศบาล 4  ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภท  สามัญศึกษา และในปีการศึกษา 2561   เป็นโรงเรียนที่นักเรียน   รับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากกระทรวงศึกษาธิการในทุกชั้นเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  ตามมติที่ประชุม
ครั้งที่  1/2561   เมื่อวันที่  12  มกราคม พ.ศ. 2561   โรงเรียนจึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา  2561  ดังนี้
                1.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทสามัญศึกษา
                                (1)   ชั้นอนุบาล 1-3                                    ภาคเรียนละ   2,750   บาท   (ปีละ 5,500   บาท)
                                (2)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6                       ภาคเรียนละ   2,650   บาท   (ปีละ 5,300   บาท)
                                (3)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                         ภาคเรียนละ   2,350   บาท   (ปีละ 4,700   บาท)
                2.  อัตราค่าธรรมเนียมอื่น (บาทต่อปี)
รายการ ระดับการศึกษา หมายเหตุ
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น
นักเรียนไป – กลับ และนักเรียนปกติ
             1. ค่าอาหารกลางวัน
             2. ค่าอุปกรณ์/แบบเรียน/สื่อ
             3. ค่าเครื่องใช้
             4. ค่าประกันอุบัติเหตุ
             5. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
             6. ค่าเรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
             7. ค่ากระดาษสอบ
             8. ค่าบำรุงห้องสมุด
 
4,000
1,000
400
200
600
600
-
-
 

4,000
-
-
200
600
600
600
200
 
 

-
-
-
200
600
600
600
200
 
 
-แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่าๆ กัน
-ปีละ  1 ครั้ง
-แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่าๆ กัน
-ปีละ  1 ครั้ง
-แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่าๆ กัน
-แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่าๆ กัน
-แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่าๆ กัน
-ปีละ 1 ครั้ง
               
                  3.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศนี้ จำแนกตามชั้นเรียนที่รับและไม่รับเงินอุดหนุน       รายบุคคลดังนี้
                                (1)  ชั้นเรียนที่นักเรียนรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ได้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
                   4.  เงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
                โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นให้ผู้ปกครองและ หรือนักเรียนในกรณีดังต่อไปนี้
                                (1) กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและหรือค่าธรรมเนียมอื่น จากนักเรียนที่เรียนอยู่แล้วไว้ก่อนเปิดภาคเรียน หากผู้ปกครองหรือนักเรียนประสงค์ลาออกก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า  15  วัน โรงเรียนจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ที่เรียกเก็บพร้อมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการเรียนให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนภายใน 7  วัน นับแต่วันที่ขอลาออก
                                (2)  กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ หรือค่าธรรมเนียมอื่น จากนักเรียนที่มาขอเข้าเรียนใหม่แล้ว หากผู้ปกครองและหรือนักเรียนประสงค์ลาออกภายใน  7  วันทำการหลังจากเปิดเรียน  โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ หรือค่าธรรมเนียมอื่นส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการพร้อมทั้งคืนหลักฐานต่างๆให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนในวันที่ขอลาออก
 
                                                ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561
 
 
                                                                                (นายสมบัติ     จีระวัฒนสุข)
                                                                            ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอมรศิลป์