กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางดวงพร เทนเกาะ
ประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางศศิธร ชิมโพธ์คลัง
รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวพวงเพชร แป้นนอก
อนุกรรมการ

นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
อนุกรรมการ

นางมัญชุภา นามวงษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ