ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดวงพร กลมเกลียว
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
รองประธานอนุกรรมการ

นางศศิธร ชิมโพธ์คลัง
อนุกรรมการ

นางสาวพวงเพ็ชร แป้นนอก
อนุกรรมการ

นางมัญชุภา นามวงศ์
อนุกรรมการ

นางสาทิพากร ลมสูงเนิน
อนุกรรมการและเลขานุการ