กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางดวงพร เทนเกาะ
ประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางศศิธร ชิมโพธ์คลัง
รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
อนุกรรมการ

ณัฐติกร มาตรวังแสง
อนุกรรมการ

นางมัญชุภา นามวงษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ