ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสมบัติ จีระวัฒนสุข
ประธาน

นายสมพงษ์ ศิริศักดิ์
ที่ปรึกษา

นายสงวน เจษฎาจินต์
ที่ปรึกษา

นายเอกเดช ตัถยาธิคม
ที่ปรึกษา

นายสมบัติ จีระวัฒนสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพบูลย์ ชัยวิรัตนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเจษฎา คุปติพงศ์กุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ผู้แทนครู

นายภิรมย์ วิเชียร
ผู้อำนวยการ

นางหนูปิ่น วรรณพงศ์
ผู้แทนผู้ปกครอง