คณะกรรมการสถานศึกษา

นายเจษฎา คุปติพงศ์กุล
ประธานมูลนิธิ/ผู้รับใบอนุญาต

นายสมพงษ์ ศิริศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสงวน เจษฎาจินต์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายเอกเดช ตัถยาธิคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมบัติ จีระวัฒนสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพบูลย์ ชัยวิรัตนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรชัย วาณิชถิระเดชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนัช รัตนเสรีวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจิรศักดิ์ แก้ววังปา
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายวิชัย กาญจนวรชัย
ผู้จัดการ

นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ผู้แทนครู

นางสาววิชาดา คิดเห็น
ผู้อำนวยการ