ครูสายชั้น ป.5

นายนาวี การปลูก
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางดวงพร เทนเกาะ
ครูประจำชั้น ป.5/2

นายอรรตพล พงษ์ไพร
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวน้ำทิพย์ ยังสันเทียะ
ครูประจำชั้น ป.5/4