ครูสายชั้น ป.5

นายนาวี การปลูก
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสาวสุธาทิพย์ ชีวะวิโรจน์
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวน้ำทิพย์ ยังสันเทียะ
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสุภาพร รายณะสุข
ครูประจำชั้น ป.5/4