ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.6

นางทัศนีย์ วังพฤษ
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ครูประจำชั้น ป.6/2

นายชัยสิทธิ์ ชิมโพธิ์คลัง
ครูประจำชั้น ป.6/3

นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.6/4