ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.5

นางศศิธร ชิมโพธิ์คลัง
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางกมลวรรณ โดดนาดี
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ครูประจำชั้น ป.5/3