นักการ - แม่บ้าน

นางจุฑามณี จิ๋วโคราช
แม่บ้าน

นางปราณี บุญหล้า
แม่บ้าน

นางสาวเฉลิม นันทะเส
แม่บ้าน

นางกันตนา ทองนุช
แม่บ้าน