ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการ - แม่บ้าน

นายสมชาย เชื้อนพคุณ
นักการ

นางจุฑามณี จิ๋วโคราช
แม่บ้าน