ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิชาดา คิดเห็น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประธานอนุกรรมการ

นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวภัคจีรา บุญเพิ่ม
อนุกรรมการ

นางปรารถนา แซ่เตีย
อนุกรรมการ

นางสาวพิยา บุญกิจ
อนุกรรมการ

นายนาวี การปลูก
อนุกรรมการและเลขานุการ