กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเหนือปรารถนา แซ่เตีย
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
รองประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายนาวี การปลูก
อนุกรรมการ

นางสาวน้ำทิพย์ ยังสันเทียะ
อนุกรรมการ

นางศิริพร ภูมิมะนาว
อนุกรรมการ

นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
อนุกรรมการ

นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
อนุกรรมการ

นางสาวพิชยา พืชนอก
อนุกรรมการและเลขานุการ