กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเหนือปรารถนา แซ่เตีย
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวน้ำทิพย์ ยังสันเทียะ
อนุกรรมการ

นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
อนุกรรมการ

นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
อนุกรรมการ

นางสาวธีราพร โชติกลาง
อนุกรรมการและเลขานุการ