ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนาวี การปลูก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวภัคจีรา บุญเพิ่ม
อนุกรรมการ

นางสาวพิยา บุญกิจ
อนุกรรมการ