กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเหนือปรารถนา แซ่เตีย
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวนงค์คราญ เครือวรรณ
ประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายนาวี การปลูก
รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวจิรัฏฐ์ธยา พัฒนพงศ์สันติ
อนุกรรมการ

นางสาวน้ำทิพย์ ยังสันเทียะ
อนุกรรมการ

นางสาวธีราพร โชติกลาง
อนุกรรมการ

นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
อนุกรรมการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
อนุกรรมการและเลขานุการ