ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนอมรศิลป์  

         ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอมรศิลป์

มุ่งพัฒนาครู นักเรียนและบุคลากร 

ให้มีคุณธรรมนำความรู้

สู่การปฏิรูปการศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

เพียบพร้อมเทคโนโลยี นำการดนตรีบริการชุมชน         

                         คำขวัญของโรงเรียน

                      สามัคคี                 มีน้ำใจ    

                      ใฝ่คุณธรรม           นำวิชา

 ปรัชญาของโรงเรียน

                เรียนดี  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม

     คติธรรม              

ปัญญา  นรานํ  รัตนํ    ( ปัญญา  เป็นรัตนะ  ของนรชน )

วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย

วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย

ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โรงเรียนอมรศิลป์มุ่งเน้นให้

เด็กมีพัฒนาการครบทั้งสี่ด้าน  (ด้านร่างกาย  อารมณ์  -  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา)  สืบสานความเป็นไทยยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ตามด้วยทำโรงเรียนให้เหมือนบ้าน

ครูรักเด็กนักเรียนเหมือนลูกหลาน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  มีความรู้ดีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ

ผู้บริหาร  บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management : SBM )  ประสานความร่วมมือ  ( Participant )  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมประกันคุณภาพภายใน  สนองนโยบายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาประถมและมัธยม

"คุณธรรมนำความรู้ สู่การปฎรูปการศึกษา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้านเทคโนโลยี
นำการดนตรี (วงโยธวาทิต) บริการชุมชน"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาประถมและมัธยมศึกษา

นำการดนตรี
"วงโยธวาทิต"
บริการชุมชน