วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนอมรศิลป์
             ภายในปี 2564 โรงเรียนอมรศิลป์ มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม นำความรู้ ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีทักษะชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมสู่วิถีพอเพียง นำการดนตรีวงโยธวาทิต บริการชุมชน
 

คำขวัญของโรงเรียน
สามัคคี   มีน้ำใจ   ใฝ่คุณธรรม   นำวิชา
 
ปรัชญาของโรงเรียน
เรียนดี   วินัยเด่น   เน้นคุณธรรม
 
คติธรรม
ปัญญา  นรานํ  รัตนํ
( ปัญญา เป็นรัตนะ ของนรชน )

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เรียนดี     วินัยเด่น     เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คุณธรรมเด่น     เน้นวิชาการ     วงโยธวาทิตบริการชุมชน