ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัศนีย์ วังพฤกษ์
รองประธานอนุกรรมการ

นางดอกไม้ ศรีนอก
อนุกรรมการ

นางกันยารัตน์ ทัดวรพงศ์
อนุกรรมการ

นางกมลวรรณ โดดนาดี
อนุกรรมการ

นางสุพรรณี หมั่นกลาง
อนุกรรมการ

นางสาวอัจฉรา ประจง
อนุกรรมการ

นางศิริพร ภูมะนาว
อนุกรรมการ

นางสุธางศ์รัตน์ คำสมัย
อนุกรรมการและเลขานุการ