กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุพรรณี หมั่นกลาง
ประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอัจฉรา ประจง
รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวภัคจีรา สิมเมือง
อนุกรรมการ

นางสาวอภิรดี วิถีเทพ
อนุกรรมการ

นางสาวทัดดาว บุญวิจิตร
อนุกรรมการ


อนุกรรมการ

นางกันยารัตน์ ทัดวรพงศ์
อนุกรรมการและเลขานุการ