กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอภิรดี วิถีเทพ
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวอัจฉรา ประจง
รองประธานอนุกรรมการ

นางสาวภัคจีรา สิมเมือง
อนุกรรมการ

นางสุพรรณี หมั่นกลาง
อนุกรรมการ

นางสาวทัดดาว บุญวิจิตร
อนุกรรมการ

นางสาวเกศินี บุญมา
อนุกรรมการ

นางกันยารัตน์ ทัดวรพงศ์
อนุกรรมการและเลขานุการ