ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุขุมา ฉิมญานุวัฒน์
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัศนีย์ วังพฤกษ์
รองประธานอนุกรรมการ

นางดอกไม้ ศรีนอก
อนุกรรมการ

นางกันยารัตน์ ทัดวรพงศ์
อนุกรรมการ

นางกมลวรรณ โดดนาดี
อนุกรรมการ

นางสุพรรณี หมั่นกลาง
อนุกรรมการ

นางสาวอัจฉรา ประจง
อนุกรรมการ

นางศิริพร ภูมะนาว
อนุกรรมการ

นางสุธางศ์รัตน์ คำสมัย
อนุกรรมการและเลขานุการ