ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจิรนันท์ ผลนา
รองประธานอนุกรรมการ

นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
อนุกรรมการและเลขานุการ