กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ประธานอนุกรรมการ

นางศิริญา ช่างสาร
รองประธานอนุกรรมการ

นางวารุณี โพธิ์ขี
อนุกรรมการและเลขานุการ