กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ประธานอนุกรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางศิริญา ช่างสาร
รองประธานอนุกรรมการ

นางวารุณี โพธิ์ขี
อนุกรรมการและเลขานุการ