พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย โรงเรียนอมรศิลป์

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนวัยการศึกษาภาคบังคับทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

2.  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการโดยให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม (School Based Management) และจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  และใช้เทคโนโลยียุคใหม่ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน ครู  บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีศักยภาพตามสมรรถนะและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์

            มุ่งเน้นให้นักเรียน  ครู  บุคลากร  มีคุณธรรมและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยมีเป้าหมาย  คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ของนักเรียน  ครู  และบุคลากร  ให้มีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยียุคใหม่ ได้มาตรฐานชาติ  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

1.    รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

2.    ซื่อสัตย์  สุจริต

3.    มีวินัย

4.    ใฝ่เรียนรู้

5.    อยู่อย่างพอเพียง

6.    มุ่งมั่นในการทำงาน

7.    รักท้องถิ่นและรักความเป็นไทย

            8.    มีจิตสาธารณะ
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

        1.   ความสามารถในการสื่อสาร

            2.   ความสามารถในการคิด

            3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา

            4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

            5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี