ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมบัติ จีระวัฒนสุข
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / ศึกษาศาตร์บัณฑิต
2547 ปริญญาโท / ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / พลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล