ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประวัติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0848348419
อีเมล์ : Anu_pung@hotmail.com
ที่อยู่ :
142 ม.2 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เครื่องราช : จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ประวัติศาสตร์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540-ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีเอกชน รางวัลเหรียญเงิน 10 ก.พ. 2561
2 ครูผู้สอนดีเด่น 16 ม.ค. 2557
3 หนึ่งแสนครูดี 16 ม.ค.2555