ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
142 ม.2 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ประวัติศาสตร์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล