ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิชาดา คิดเห็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
37 ม.8 ดอนแปะ ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร (การประถมศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2542 โรงเรียนปริยัติสามัญ นครราชสีมา อาจารย์พิเศษ
2544-2545 บัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน ดอนแร้ง บัณฑิตกองทุน
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ,ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี
2 ครูผู้สอนดีเด่น