ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรนันท์ ผลนา
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
70/249 ม.14 ซ.4 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี (วิทยาศาสาตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2552 บ.เซนติเมนทัลพลัส จำกัด IT Support
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น