ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจีรนันท์ ผลนา
ตำแหน่ง : รองประธานอนุกรรมการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0865352578
อีเมล์ : krujeeranan.p@gmail.com
ที่อยู่ :
29/3 ถ.เทศบาล1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี (วิทยาศาสาตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2552 บ.เซนติเมนทัลพลัส จำกัด IT Support
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น