ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 879187893
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
14
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล