ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชนินทร์ วงศ์อินจันทร์
ตำแหน่ง : สอนคอมพิวเตอร์ ป.1-3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : Game Animetion
เบอร์โทรศัพท์ : 0935677513
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
377 ถ.เทศบาล 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี (Bachelor of Fine Arts) Yewon Art University Korea
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล