ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ม.3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพากร ลมสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ม.3/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปวส โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพลพณิชยการ (บัญชี)
2547 ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549-2550 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ กทม ธุรการงบประมาณ
2548-2549 บ.นิชิกิเทดอินเตอร์เนชั่นแนล บัญชี
2550-ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น ม.3/2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล