ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ วังพฤษ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
90/91 ถ.เทศบาล 9 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล