ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้น ป.3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3/3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สือสารมวลชนการตลาด
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี (ศศ.บ.สือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สื่อสารมวลชน)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2552 โรงเรียนบ้านลาดควาย ครูฝึกสอน
2553-2555 โรงเรียนดงมะไฟ ครูอัตราจ้าง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ครูประจำชั้น ป.1/3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น