ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ จัดนอก
ตำแหน่ง : บัญชี
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0879157926
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
17/1 ม.10 บ้านคูมะค่า ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปวส โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ (บัญชี)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล