ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรัณรัตน์ คนขยัน
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,09:20   อ่าน 3 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดมารยาทไทย ม.1-3
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กชายสุภกิจ สินกอง 2.เด็กหญิงพรพัชชา ประจิตร
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,09:19   อ่าน 2 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.1-3
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงเกสราภรณ์ เกิดโมลี 2.เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร โชคมงคล
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,09:18   อ่าน 2 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กชายรัฐเกล้า แววโคกสูง 2.เด็กชายณัฐวรรธน์ ดลธัญญาพิพัฒน์
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,09:16   อ่าน 3 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชริญา พรมสุภาพ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,09:15   อ่าน 3 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกรวรรณ ไกรศรี
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,09:13   อ่าน 3 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิชญธิดา บินนอก
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,09:11   อ่าน 2 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับทุนส่งเสริมการศึกษา
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนอมรศิลป์
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2565,09:16   อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนดล บุญดี
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,07:43   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญพัชร นาดี
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,07:38   อ่าน 39 ครั้ง