ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดผลงาน
สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2560
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอมรศิลป์ได้เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  4 เหรียญ  เหรียญเงิน 9 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ ดังนี้
1.เด็กชายณภัทร   สัตตบุตร   ป.5/1   เหรียญทอง
2.เด็กชายภีรปวิช   พานนท์   ป.5/1 เหรียญทอง
3.เด็กชายรัชชานนท์ งามอาการ ป.5/1 เหรียญทอง
4.เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทันตภิรมย์ ม.3/1 เหรียญทอง
5.เด็กชานกนก ธีระศักดิ์วิชยา ป.6/4 เหรียญเงิน
6.เด็กชายกุลวรรธน์ ไพโรจน์ ป.5/1 เหรียญเงิน
7.เด็กหญิงธิภาพร ธรรมมา ป.5/3 เหรียญเงิน
8.เด็กหยิงจินดาเพ็ญ แสงรัตน์ ป.4/1 เหรียญเงิน
9.เด็กหยิงสุภัชชา บัวสาลี ป.4/4 เหรียญเงิน
10.เด็กหญิงแก้วทอง เชื้อนพคุณ ป.6/3 เหรียญเงิน
11.เด็กหญิงขนิษฐา สอนกระโจม ม.2/2 เหรียญเงิน
12.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสงวิเชียร ม.3/2 เหรียญเงิน
13.เด็กหญิงอาภาวดี จันทะดวง ม.3/2 เหรียญเงิน
14.เด็กชายวัฒศิวะ  พลที ป.5/3 เหรียญทองแดง
15.เด็กชายรัฐภาค ศรีบุญเรือง ป.6/1 เหรียญทองแดง
16.เด็กชายปิติภัทร สอนนอก ป.6/1 เหรียญทองแดง
17.เด็กหญิงณัฐพร ประทุมแสง ม.1/1 เหรียญแดง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560,11:56   อ่าน 180 ครั้ง